Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Εορτασμός Αγίου Γεωργίου, στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης

Κωδονοκρούστες την ώρα του καθήκοντος
Ακολουθούν εικόνες από τον πρόσφατο εορτασμό του Άη Γιωργιού, που έγινε στον ενοριακό ναό, Αγίας Τριάδος του Παλιού Χωριού της Σαντορίνης.

Είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο αυτό εικόνες του Αγίου Γεωργίου από τα διάσπαρτα ξωκλήσια της περιοχής του Παλιού Χωριού, με τα ακόλουθα τοπωνύμιά τους όπως:

Ο Αη Γιώργης των Μαρινίδων, Ο Άη Γιώργης ο Γάτης, Ο Άη Γιώργης του νεκροταφείου και φυσικά ο Άη Γιώργης της Αγίας Τριάδος.

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Φρένο στην ταλαιπωρία με την προσωρινή σύνταξη

Ολες οι ανατροπές με το μίνι ασφαλιστικό
Φρένο στην ταλαιπωρία με την προσωρινή σύνταξη Προσωρινή σύνταξη μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης θα εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης η έκδοση της σχετικής απόφασης θα γίνεται μέσα σε 75 ημέρες.

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης καθορίζονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή το επόμενο διάστημα. Στόχος του μέτρου είναι να επιταχυνθεί η έκδοση των συντάξεων, καθώς σήμερα οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν... γερά νεύρα μέχρι την έκδοση της «πολυπόθητης» απόφασης.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως αυτήν τη στιγμή στα ασφαλιστικά ταμεία στοιβάζονται περίπου 150.000 αιτήσεις για κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, η έκδοση της σύνταξης καθυστερεί από 6 έως 14 μήνες, όταν όλα τα χρόνια είναι σε ένα ταμείο, ενώ στη διαδοχική ασφάλιση απαιτούνται έως 2,5 χρόνια.
Αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση στα επικουρικά ταμεία. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας εμποροϋπάλληλος που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη θα χρειαστεί από 3,5 έως 4 χρόνια για να πάρει κύρια και επικουρική σύνταξη από το ΙΚΑ και το ΤΕΑΙΤ αντίστοιχα.
Το μέτρο της προσωρινής σύνταξης είχε εφαρμοστεί προαιρετικά στο παρελθόν με περιορισμένα αποτελέσματα, καθώς οι ασφαλισμένοι δεν κατέθεταν αίτηση γιατί φοβόντουσαν πως αυτό θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την έκδοση της οριστικής απόφασης.
Τώρα το μέτρο θα εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και πρέπει να σημειωθεί πως σχετικό αίτημα είχε καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, υποχρεούνται, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, το παραπάνω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται σε έξι μήνες.
Για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός των προθεσμιών, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται σε έκδοση απόφασης για προσωρινή σύνταξη μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σχετικά τον χρόνο ασφάλισης στα ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Η προθεσμία φτάνει τις 75 ημέρες σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.
Σημειώνεται πως για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων συγκροτούνται κλιμάκια από υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταμείων.
Πότε δεν θα καταβάλλεται
Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Oταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
 • Oταν οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
 • Oταν για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων πρέπει να εφαρμοστούν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 καθώς και οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα.
 • Οταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Οταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ ης από τους γονείς του.
 • Οταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.
 • Οταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
 • Οταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.
 • Οταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.
Στο 80% των συντάξιμων αποδοχών το ποσό που θα χορηγείται
Η προσωρινή σύνταξη θα αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε κατώτατου ορίου.
Στην περίπτωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ η προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους τής υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του (οι αποδοχές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια). Το ποσό που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη θα συμψηφίζεται σε κάθε περίπτωση με το ποσό που θα προκύψει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.
Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα. Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να εκδοθεί αιτιολογημένη πράξη απόρριψης της αίτησης για προσωρινή σύνταξη ή πράξη συνταξιοδότησης.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=21975&subid=2&pubid=62953132

Το σεξ και ο προστάτης


Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: ContentSegment_18003810$W436_H0_R0_P0_S1_V1$Jpg.jpg Εμφανίσεις: 16 Μέγεθος: 38,6 KBΑν και είναι τόσο µικρός – όσο ένα κάστανο – ταλαιπωρεί όλους σχεδόν τους άνδρες από τη µέση ηλικία και µετά. Με καλοήθη διόγκωση ή µε καρκίνο, ο προστάτης απαιτεί θεραπείες, που συχνά επιδρούν στη σεξουαλική ζωή και στην ποιότηταζωής του άνδρα.

Με τη βοήθεια των ειδικών, εξερευνούµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των σύγxρονων µεθόδων θεραπείας του προστάτη:


Υπερτροφία προστάτη «Η χειρουργική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη ενδείκνυται για τους ασθενείς µε ενοχλητικά συµπτώµατα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστηµα, που δεν αντιµετωπίζονται µεφάρµακα», λέει ο πρόεδρος τηςΕλληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, διευθυντήςστο Νοσοκοµείο «Αµαλία Φλέµινγκ», Νίκος Αντωνίου.

ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ(TURP)


ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Για άνδρες µε προστάτη έως 90-100 γρ.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: Γίνεται εκτοµή της καλοήθους προστατικής υπερπλασίας διά της ουρήθρας, µε τη χρήση µονοπολικής διαθερµίας. Χρησιµοποιείται γενική αναισθησία ή ραχιαία. ?ιαρκεί περίπου µία ώρα και χρειάζεται νοσηλεία 3-4 ηµερών.

ΥΠΕΡ: «Ακόµα και σήµερα, η µέθοδος παραµένει η κυρίαρχη σε όλο τον κόσµο, µε πολύ καλά αποτελέσµατα στη µείωση της νοσηρότητας, στην ελάττωση των σοβαρών συµπτωµάτων και την εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής τουλάχιστον για 12 χρόνια και σχεδόν µηδαµινή θνησιµότητα, όπως δείχνουν πολλές πρόσφατες κλινικές µελέτες», εξηγεί ο κ. Αντωνίου. «Είναι επίσης η λιγότερη ακριβή µέθοδος».

ΚΑΤΑ: Εχει σπανίως επιπλοκές, όπως αιµορραγία ή δηλητηρίαση εξ ύδατος.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ: Παρατηρείται παλίνδροµη εκσπερµάτιση (το σπέρµα ξαναγυρνά στην ουρήθρα, αντί να εξέλθει από τo πέος).

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ (TURIS)

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Για άνδρες µε καλοήθη υπερπλασία προστάτη έως 120 γρ.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: Διά µέσω της ουρήθρας και µε τη βοήθεια της νέας διπολικής τεχνολογίας, αφαιρεί την υπερπλασία διά του ηλεκτρικού ρεύµατος. ?ιαρκεί 40-45 λεπτά.

YΠΕΡ: Είναι γρήγορη και ασφαλής µέθοδος. Εχει λιγότερες επιπλοκές από την TURP, όπως µικρότερη αιµορραγία και λιγότερα στενώµατατης ουρήθρας. Επίσης, δεν γίνεται διαφυγή ηλεκτρικού ρεύµατος στους περιστασιακούς ιστούς, ώστε να δηµιουργηθεί τραυµατισµός των στυτικών νεύρων, αν και αναµένονται τα πλήρη αποτελέσµατα των ερευνών.

KΑΤΑ: Δεν έχουν αναφερθεί ακόµα µειονεκτήµατα.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ: Εως σήµερα, δεν έχει αναφερθεί στυτική δυσλειτουργία από τους διάφορους ερευνητές. Παρατηρείται παλίνδροµη εκσπερµάτιση.

GREEN LIGHT LASER

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Για άνδρες µε καλοήθη υπερπλασία προστάτη, µεγέθους 25-76 γρ., που θεωρούνται ασθενείς υψηλού κινδύνου (λόγω άλλων προβληµάτων υγείας ή αντιπηκτικής αγωγής). Πώς εφαρμόζεται: Χρησιµοποιείται ακτινοβολία λέιζερ υψηλής ενέργειας (80-120 W),για να καταστρέψει τον προστατικό ιστό.

ΥΠΕΡ: Εχει λειτουργικά αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε την TURP. Είναι συνήθως πιο αναίµακτη.

Κατα: Μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές από κακή εφαρµογή της ενέργειας. Επίσης, δεν έχει τη δυνατότητα ιστολογικής έκθεσης και αφαιρείται µικρότερος όγκος προστάτη σε σχέση µε την TURP.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ΖΩΗ: Δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις.

HOLMNIUM LASER (HOLEP)


ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ:
Ως εναλλακτική λύση αντί της διακυστικής προστατεκτοµής, σε µεγάλα αδενώµατα.

Πώς εφαρμόζεται: Χρησιµοποιείται το λέιζερ Holmnum για καταστροφή του προστατικού ιστού.

ΥΠΕΡ: Είναι µια εξίσου δραστική χειρουργική µέθοδος µε τη διουρηθρική ή την ανοικτή προστατεκτοµή, µε µικρή απώλεια αίµατος, µικρότερη παραµονή του καθετήρα και µικρότερη νοσηλεία. Kατα: Εχει υψηλό κόστος και µεγάλη χρονική διάρκεια χειρουργείου.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζώή: Σε συγκριτική µελέτη αυτής της µεθόδου και της TURP σε 120 ασθενείς επί 2 χρόνια (Journal of Urology), τα ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας ήταν περίπου ίδια. Παρατηρείται παλίνδροµη εκσπερµάτιση.

ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ


ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Σήµερα συνιστάται µόνο για πολύ διογκωµένους προστάτες (άνω των 120 γρ.).

Πώς εφαρμόζεται: Γίνεται µε µια µικρή τοµή στην κοιλιάκαι αφαίρεση του αδενώµατος του προστάτη, µε εκπυρήνιση και παραµονή της κάψας του. ΥΠΕΡ: Η αξία της έχει αποδειχθείδιαχρονικά.

Κατα:
Ενέχει µεγαλύτερες πιθανότητες ανάγκης για µετάγγιση αίµατος.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζωή: Παρατηρείται παλίνδροµη εκσπερµάτιση.

Kαρκίνος προστάτη Ενας στους 6 άνδρες θα εµφανίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους καρκίνο προστάτη. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς,τη γενικότερηυγεία του, το στάδιο και τηνεπιθετικότητα του όγκου:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ : Για άνδρες µεκαρκίνο προστάτη στα αρχικά στάδια (T1 και T2), όταν ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί έξω από τον αδένα.

Πώς εφαρμόζεται: Αφαιρείται όλος ο προστατικός αδένας, µαζί µε την κάψα και τις σπερµατοδόχους κύστεις, µε µια τοµή 6-7 εκατοστών στην κάτω κοιλία. Γίνεται συνήθως υπό γενική ή επισκληρίδιο αναισθησία και διαρκεί 1-2 ώρες κατά µέσο όρο.

ΥΠΕΡ: Εάν η επέµβαση είναι επιτυχής και ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί, ο ασθενής ξαναβρίσκει το φυσιολογικό προσδόκιµο επιβίωσής του.

Κατα: Εχει παραµονήτου καθετήρα 12-15 ηµέρες, πιθανότητες αιµορραγίας, και νοσηλεία 4 ηµερών.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζωή: Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου, συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον λίγοι µήνες έως έναν χρόνο µετά την επέµβαση µέχρις ότου ο άνδρας έχει και πάλι στύση, επειδή τα στυτικά νεύραδεν εργάζονται καλά για λίγο καιρό. Οχειρουργός θα προσπαθήσει να µην πειράξει τις δύο λεπτές δέσµες νεύρων, που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του προστάτη και ελέγχουν τη στύση. Εάν ο καρκίνος έχει αναπτυχθεί πολύ κοντά στα νεύρα, ο χειρουργός θα πρέπει να τα αφαιρέσει, οπότε ο άνδρας δεν θα έχει στυτική ικανότητα. Υπολογίζεται ότι το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο των ανδρών που υποβάλλονται στην επέµβαση, χάνουν τη στυτική λειτουργία τους.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ :
Για άνδρες άνω των 75 ετών, µε καρκίνο µε ευνοϊκή κακοήθεια (σκορ κατάGleason όχι πάνω από 7).

Πώς εφαρμόζεται: Ο χειρουργός κάνει 5-6 µικρές τοµές στηνκοιλιά του ασθενούς και εισάγει µια κάµερα µέσω ενός λεπτού σωλήνα. Η επέµβαση εκτελείται µε πολύ λεπτά εργαλεία και διαρκεί συνήθως 2-3 ώρες.

ΥΠΕΡ: Είναι ελάχιστα επεµβατική, µε λιγότερο πόνο και αιµορραγία, και µικρότερη νοσηλεία.

Κατα: Παρόµοιοι ή µεγαλύτεροι µακροπρόθεσµοι κίνδυνοι ακράτειας και σεξουαλικής δυσλειτουργίας µε την ανοικτή εγχείρηση.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζωή. Οπως και στην ανοικτή προστατεκτοµή.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Για άνδρες µεγαλύτερης ηλικίας, εκείνους µε άλλα προβλήµατα υγείας που δεν επιτρέπουν την εγχείρηση ή ασθενείς µε εντοπισµένους τοπικά και επιθετικούς καρκίνους.

Πώς εφαρμόζεται: Με τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία, που λέγεται 3 D σύµµορφος και δεν βλάπτει τους ιστούς γύρω από τον προστάτη. ΥΠΕΡ: ?εν προκαλεί πόνο και δεν απαιτεί παραµονή το βράδυ στονοσοκοµείο.

Κατα: Μπορεί να έχει ως ανεπιθύµητες ενέργειες την επώδυνη, συχνή ή επείγουσα ούρηση, που παρέρχεται.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζώή
: Η στυτική λειτουργία σε άνδρες κάτω των 70 ετών, επανέρχεται συνήθως ύστερα από 12-18 µήνες.

ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ : Για άνδρες µεµικρούς και εντοπισµένους καρκίνους χαµηλής κακοήθειας. Εφαρµόζεται λιγότερο τα τελευταία χρόνια.

Πώς εφαρμόζεται: Η ακτινοθεραπεία εφαρµόζεται µέσα στο σώµα. Τοποθετούνται από τον γιατρό πολλοί µικροί ραδιενεργοί κόκκοι στον προστατικό ιστό, που απελευθερώνουν χαµηλές δόσεις ραδιενέργειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

ΥΠΕΡ: Η διαδικασία εφαρµογής είναι σύντοµη και εύκολη.

Κατα:
Οι παρενέργειες περιλαµβάνουν επώδυνη, συχνή καιεπείγουσα ούρηση, καθώς και συµπτώµατα από το έντερο και στυτική δυσλειτουργία.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζωή: «Ορισµένοι γιατροί λένε ότι υπάρχει χαµηλότερος κίνδυνος στυτικής δυσλειτουργίας, αλλά τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο», λέει ο Ντέιβιντ Νιλ, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Νοσοκοµείο Αντενµπρουκς στο Κέµπριτζ. «Γενικά, ο δείκτης - κλειδί για το πώς θα είναι ο άνδρας ύστερα από µία επέµβαση για τον καρκίνο τουπροστάτη είναι το πώς ήταν ησεξουαλική λειτουργία του πριν».

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ:
«Θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας για προχωρηµένους καρκίνους προστάτη µε µεταστάσεις», λέει ο κ. Αντωνίου. «Προτείνεται και ως επιλογή σε άνδρες άνω των 70 ετών, µε ευνοϊκούς καρκίνους, σε συνδυασµό µε ακτινοθεραπεία, επειδή τελευταίες µελέτες δείχνουν ότι παρέχει άριστα αποτελέσµατα στην ποιότητα ζωής και την επιβίωση».

Πώς εφαρμόζεται: Γίνεται µια ένεση αναλόγων γοναδοτροπινών (LΗRH) ανά τρίµηνο ή ορχεκτοµή (αυτή εφαρµόζεται περισσότερο στις σκανδιναβικές χώρες, ενώ στην Ελλάδα δεν γίνεται συχνά, για ψυχολογικούς λόγους). Ενα νέο φάρµακο, αναστολέας των γοναδοτροπινών στην υπόφυση του εγκεφάλου,πλεονεκτεί τωνσυνήθων στο ότι δεν προκαλεί εξάψεις – έχει όµως το µειονέκτηµα της µηνιαίας ένεσης. Για τις περιπτώσεις ορµονοαντοχής του καρκίνου, δοκιµάζονται σήµερα πολλά νέα φάρµακα.

ΥΠΕΡ:
Εχει καλάαποτελέσµατα στη συρρίκνωση του καρκίνουκαι στην επιβράδυνση της εξέλιξης των όγκων. Κατα: Αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καρδιαγγειακών επιπλοκών.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζώή:
Η στυτική λειτουργία αναστέλλεται όσο διαρκεί η θεραπεία.

ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ: Για άντρες που µπορούν να κάνουν ανοικτή προστατεκτοµή, αλλά προτιµούν τη ροµποτική µέθοδο.

Πώς εφαρμόζεται: Χρησιµοποιείται το σύστηµα Ντα Βίντσι. Ο χειρουργός, καθισµένος σε µια κονσόλα, πραγµατοποιεί µε ακρίβεια µια σύνθετη λαπαροσκοπική εκτοµή, µε τη βοήθεια τρισδιάστατης και µεγεθυσµένης απεικόνισης.

ΥΠΕΡ: Εχει µικρότερη νοσηλεία περίπου κατά 2 ηµέρες από την ανοικτή προστατεκτοµή. Προκαλεί λιγότερο πόνο και µικρότερη απώλεια αίµατος. Κατα: Μελέτη σε 900 ασθενείς, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ (Journal of Urology, 2010), έδειξε ότι η ροµποτική προστακετοµή είχε λιγότερο καλό ογκολογικό αποτέλεσµα σε σχέση µε την ανοικτή επέµβαση (θετικά χειρουργικά όρια 14,7%, έναντι 7%).

Η Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν για τον ασθενή λίγες διαφορές µεταξύ ροµποτικής και παραδοσιακής λαπαροσκοπικής προστατεκτοµής.

ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ ζωή: Μεγάλη µελέτη σε εθνικό επίπεδο των ΗΠΑ (JAMA, 2009) έδειξε ότι η στυτική δυσλειτουργία ήταν στη λαπαροσκοπική µε ροµπότ 26,8%, έναντι 12,2% στην ανοικτή, η ακράτεια 15,9% έναντι 12% και οι διάφορες ουρογεννητικές επιπλοκές 4,7% έναντι 2,1%. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα δεν µπορεί ακόµα να εκτιµηθούν – σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου – γιατί είναι µια σχετικά νέα µέθοδος.

«Εάν επιλέξετε αυτή τη µέθοδο, βεβαιωθείτε ότι ο χειρουργός έχει µεγάλη εµπειρία σε αυτήν», συµβουλεύουν οι αµερικανοί ειδικοί.

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία - ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαίρη Κατσανοπούλου
 
http://www.inout.gr/showthread.php?p=424972

Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής, στο Καμάρι της Σαντορίνης

Μεγάλη γιορτή και ο σημερινός μας εορτασμός , όπου γιορτάζουμε το τρεχούμενο και αθάνατο νερό της ζωής, χαρίζοντας την αθανασία της ψυχής μας.

Έτσι και στο χωριό μου σήμερα γιορτάζουν τα δυο μικρά ξωκλήσια που βρίσκονται, το μεν ένα στα ενδιάμεσα πρανή του βουνού, το δε άλλο στους πρόποδές του.

Όμως το φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί είναι από την κάτω Ζωοδόχο Πηγή του Καμαριού της Σαντορίνης  και πέρα από την περιφορά της εικόνας ακολούθησε πανήγυρη από κρέας με πατάτες κοκκινιστό και άφθονο τοπικό κρασί.
Φυσικά την όλη εικόνα και την λαμπρότητα της ημέρας αυτής, την συνόδευαν κατά παράδοση, οι πασχαλιάτικες κροτίδες από την νεολαία του χωριού μας.

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

39η Μαζική Εθελοντική Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης.

39η Μαζική Εθελοντική Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης. Εν όψει της εθελοντικής αιμοδοσίας η οποία θα διεξαχθεί στο νησί μας κατά την χρονική περίοδο από 30.4.2011 έως και 08.05.2011, θέλουμε  να ενημερώσουμε τόσο τους εθελοντές αιμοδότες μας, όσο και το ευρύτερο κοινό του τόπου μας, το σημαντικότατο και κοινωνικότατο ρόλο που έχει η εθελοντική αιμοδοσία.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Φρούτα μέσα σε μπουκάλι....

Εάν είχατε την απορία πως γίνεται και τοποθετούν ολόκληρα φρούτα μέσα σε μπουκάλια, (συνήθως κρασιού), οι παρακάτω φωτογραφίες θα σας λύσουν την απορία.
Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το μπουκάλι τοποθετείται στο δέντρο, όταν οι καρποί είναι ακόμα μικροί σε μέγεθος και τους αφήνουν να μεγαλώσουν και να ωριμάσουν πλέον, μέσα στο μπουκάλι.
Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του φρούτου, αφαιρείται το κλαδί με τα φύλλα και το κοτσάνι και ο καρπός παραμένει μέσα στο μπουκάλι, όπου και διατηρείται εξαιτίας του αλκοολούχου υγρού που περιέχει η φιάλη.

Πηγή:http://www.psaxtiria.com

http://kakaiba.pblogs.gr/2011/01/ta-froyta-mesa-se-mpoykali.html

Μπόλιασμα... συκιάς

Συκιά Κύμης.


 Από εδώ παίρνω καλέμια, κεντριά.
 Όσες φορές προσπάθησα στο παρελθόν να εμβολιάσω δέντρο συκιάς,
δεν είχα επιτυχία. 
Είναι και τόσο εύκολο
 να φτιάξω από την όποια επιθυμητή ποικιλία δέντρα
(με μόσχευμα) 
που δεν επέμεινα ως τα σήμερα περισσότερο στο μπόλιασμα.
Μια και ο λόγος για τελική αποτυχία στο μπόλιασμα
 και σε ταμπού, 
να προσθέσω και την απόλυτη αποτυχία
 στην απόπειρα εμβολιασμού πέρυσι,
τέτοια περίπου εποχή, 
δάφνης-βάγιας
Δάφνη η ευγενήςLaurus nobilis)
 με αβοκάντο...


Επιστροφή στο θέμα μου με την συκιά.
Στην πρώτη φώτο επάνω 
(με κλικ φαίνεται καλύτερα) 
 το είδος του ετήσιου βλαστού που πήρα για εμβόλιο.
Εδώ...

...το υποκείμενο.
 Αυτοφυής, περίπου 12-13 χρονών.
 Έδινε παραγωγή σε μικρόκαρπο μελανό καρπό
 δεύτερης ποιότητας
 που χρησιμοποιούσα
 στην χειμωνιάτικη παρασκευή 
γλυκών του κουταλιού, μαρμελάδας αλλά και κέικ.
Πέρσι όμως , βελτιώνοντας την τεχνική αποξήρανσης
 πήρα σύκο ξερό που με ικανοποίησε τόσο  ώστε αποφάσισα
 μια και η παραγωγή μεγαλώνει καθώς μεγαλώνουν  και τα δεντράκια,
να βγάλω από τη μέση την δεύτερη ποιότητα. 
Έτσι...,ηγγικεν η ώρα της 
( και η δικιά μου με το μπόλιασμα γενικά της συκιάς).


Εμβολιασμός κορυφής με σχίσιμο του υποκείμενου.
Η δυσκολία του πράγματος,
 έχει να κάνει με τη σύστασή του δέντρου
 που το κάνει με τα νερά-υγρασία 
να σαπίζει εύκολα στις μεγάλες τομές.
Παρεμπιπτόντως.
σε μια αναζήτηση σχετικά χτες στο διαδίκτυο,
ελάχιστα ήσαν αυτά που βρήκα στα ελληνικά. 
Αυτό εδώ 
από τα ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 
γύρω από τις ποικιλίες. 
Αντίθετα μπόλικη ξενόγλωσση κουβεντούλα .
Εδώ, π.χ ένας μακρινός αδελφός.Ναμαστε.
Που ναι οι παλιές ομορφιές,ε...


Στην επόμενη φωτό,
 ένα πείραμα που ήταν πάντα στην άκρη του μυαλού.
Ο γνωστός από το αμπέλι 
διπλός σχιστός αγγλικός.
Για να δούμε.
Σε μικρά βλαστάρια 
ήταν μια καλή λύση για την καρυδιά.

http://royalgello-innatur.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html

Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Αυτόνομες Μονάδες επεξεργασίας οικιακού λύματος

Οι μονάδες Sludgehammer , τοποθετούνται στο ήδη υφιστάμενο βόθρο, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές βιοτεχνολογίας με σκοπό την επεξεργασία των λυμάτων και την διάθεση του γκρίζου νερού για άρδευσηΜε την εγκατάσταση της μονάδος , εξασφαλίζεται υψηλό βαθμό επεξεργασίας,αποτρέπεται η άντληση των λυμάτων, ενώ το επεξεργασμένο νερό-λύμα χρησιμοποιείται για άρδευση κήπου. Οι μονάδες είναι Αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης, πιστοποιημένες NFS,IARMO,Lloyd, έτοιμες για λειτουργία και πάνω από όλα οικονομικές.10 χρόνια εγγύηση

Εύκαμπες πτυσσόμενες  δεξαμενές

Εύκαμπτες δεξαμενές μεσαίου και μεγάλου όγκου .

Πρόκειται για δεξαμενή εύκαμπτη, πτυσσόμενη, ελαφριά και υψηλής αντοχής. Η χωρητικότητα: από 10 έως 500 m3. Η χρήση τους, προορίζεται για αποθήκευση όλων των ρευστών μεσων (νερό, λύμα, λίπασμα, χημικά έως καύσιμο). Ο όγκος της, όταν είναι άδεια, καταλαμβάνει το 5% του τελικού. Κατασκευάζονται στην Γαλλία και είναι ένα πλήρως πιστοποιημένο προϊόν. Σημειώστε ότι οι τιμές είναι πολύ ανταγωνιστικές έναντι των άλλων κατηγοριών (πλαστικές κλπ) .10 χρόνια εγγύηση

Δεξαμενές μικρού όγκου από 0,5 έως 1 m3 κατάλληλες για μεταφορά με μικρό όχημα (pick up).

Πρόκειται για δεξαμενή εύκαμπτη, πτυσσόμενη, ελαφριά και υψηλής αντοχής. Η χωρητικότητα: από 10 έως 500 m3. Ιδανικό για διαχείριση νερού πυρόσβεσης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αγροτικά λιπάσματα, κλπ Αποτρέπεται η μετατόπιση φορτιού, καθιστώντας ασφαλή την οδική συμπεριφορά του οχήματος Κατασκευάζονται Μαλαισία.
Τιμές αρκετά ανταγωνιστικές .5 χρόνια εγγύηση Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα, σας επισυνάπτουμε σχετικά γενικά ενημερωτικά έντυπα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, και για επιπλέον ενημερωτικό υλικό
Μετά τιμής ,http://www.greenbio.gr

http://near-earth1.gr/display.php?M=66565&C=b1a884b5672d1756f0002ab63a0674ef&S=31&L=11&N=25

Έντυπο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στην ……………..(τόπος υπογραφής) σήμερα την ................. (ημερομηνία υπογραφής) οι υπογραφόμενοι στο παρόν:
- αφ' ενός o .................................……., κάτοικος ......................., οδός ...................... αρ. ....... (Πλήρης Διεύθυνση), κάτοχος του ΑΔΤ: ……………………….., ΑΦΜ:................…., καλούμενoς εφ' εξής ο «Εκμισθωτής» και
-αφετέρου o .................................……., κάτοικος ......................., οδός ...................... αρ. ....... (Πλήρης Διεύθυνση), κάτοχος του ΑΔΤ: ……………………….., ΑΦΜ:................…., καλούμενoς εφ' εξής ο «Μισθωτής» 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο Εκμισθωτής έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του διαμερίσματος, έκτασης .....τ.μ., που βρίσκεται στο ...... όροφο ................. κατοικίας που κείται ................................................................... και που αποτελείται από ... υπνοδωμάτια, καθιστικό, βοηθητικό δωμάτιο, λουτρό, κουζίνα, και αυτόνομη θέρμανση (εφεξής το «μίσθιο»), το οποίο εκμισθώνει στο Μισθωτή με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1.Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται .............. και αρχίζει από ............ μέχρι την ................... (ελάχιστη: τριετής διάρκεια).

2.Το μίσθωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου μισθωτικού έτους, ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ................. (......................)μηνιαίως και προκαταβάλλεται εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Για τον 3ο μόνο χρόνο της μίσθωσης το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί κατά το ποσοστό του πληθωρισμού όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται από το Μισθωτή στην κατοικία του Εκμισθωτή ή όπου αλλού ο τελευταίος υποδείξει, θα αποδεικνύεται δε με έγγραφη απόδειξη του Εκμισθωτή, ή του πληρεξουσίου του, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και όρκου. Ο Μισθωτής θεωρεί το παραπάνω μίσθωμα δίκαιο και εύλογο και υπόσχεται ότι θα το καταβάλλει ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το Μισθωτή δεν ποιείται χρήση του μισθίου.

3. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσης μίσθωσης ο Μισθωτής κατέθεσε σήμερα άτοκα στα χέρια του Εκμισθωτή ως εγγύηση το ποσό των Ευρώ ................. (...............), το οποίο θέλει χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών για τις οποίες ευθύνεται ο Μισθωτής, άλλως θέλει υπολογισθεί ως καταβολή μισθώματος των δύο τελευταίων μηνών της μισθώσεως. Ο Εκμισθωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα αποκαταστάσεως τυχόν ζημιών που βαρύνουν το Μισθωτή και πέραν του ως άνω ποσού. Σε περίπτωση παράτασης ή αναπροσαρμογής του μισθώματος δε θα αναπροσαρμόζεται ούτε θα καταβάλλεται επιπλέον εγγύηση.

4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του Μισθωτή και της οικογένειας του η οποία όμως δεν αποκτά μισθωτικά δικαιώματα. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, όπως και η εν όλω ή εν μέρει υπεκμίσθωση, ή η υπ' οποιονδήποτε τίτλο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του μίσθιου σε τρίτο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή.

5. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, κάθε δε τέτοια ενέργεια που τελείται κατά παράβαση ανεξάρτητα από τις συνέπειες τις οποίες αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μίσθιου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του Μισθωτή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται ο Εκμισθωτής να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες του Μισθωτή.

6. Ο Μισθωτής αφού εξέτασε το μίσθιο το βρήκε της τέλειας αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει.

7. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές και βλάβες που προκλήθηκαν στο μίσθιο απ' αυτόν ή την οικογένεια ή το υπηρετικό προσωπικό του και λοιποί προστηθέντες ή βοηθοί εκπληρώσεως, εκτός απ' αυτές που οφείλονται στη συνήθη χρήση. Επιπλέον υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπον που να μη θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των περίοικων.

8. Ο Μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ.) των σχετικών με το μίσθιο, οι οποίες βαρύνουν τους μισθωτές, όπως και στην καταβολή του τέλους χαρτοσήμου της προκείμενης μίσθωσης δηλ. 3,6%. Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού καθώς και οι δαπάνες αυτόνομης θέρμανσης βαρύνουν το Μισθωτή.

9. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο Μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση να παραδώσει το μίσθιο στον Εκμισθωτή στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του Εκμισθωτή ως συνέπεια της μη έγκαιρης παράδοσης του μίσθιου. Σε περίπτωση εκποίησης του μίσθιου ο Εκμισθωτής με το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Επίσης ο Μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει σε κατάλληλες ώρες την επίσκεψη του μισθίου σε αυτούς που επιθυμούν να το αγοράσουν, όπως και κατά τους δύο τελευταίους μήνες της μίσθωσης την επίσκεψη καθημερινά ανά δυο εργάσιμες ώρες σε αυτούς που επιθυμούν να το μισθώσουν στη συνέχεια.

10. Η σιωπηρή αναμίσθωση, η παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται απολύτως και επ' ουδενί λόγω μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η από οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του Μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, το δε τυχόν μίσθωμα που θα εισπραχθεί από τον Εκμισθωτή κατά το διάστημα αυτό θα θεωρείται ότι καταβλήθηκε σε αυτόν λόγω αποζημίωσης για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση του μίσθιου και όχι ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης.

11. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, όπως και η αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και όρκου. Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση από τον Εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.

12. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος που συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, παρέχει στον Εκμισθωτή το δικαίωμα να λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει το Μισθωτή από το μίσθιο κατά την εξωστική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

13. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής εκποιήσει ή μεταβιβάσει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει το Μισθωτή από την χρήση, ο νέος ιδιοκτήτης θα υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης. Σε τέτοια περίπτωση ο Εκμισθωτής με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν το παρόν συμφωνητικό σε τρία αντίτυπα και αφού τα υπέγραψαν ως ακολούθως έλαβαν ο καθένας από ένα το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία με επιμέλεια του Εκμισθωτή εντός 30 (τριάντα) ημερών από την υπογραφή του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

            Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ                                                   Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ     

Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Πάσχα στο Καμάρι της Σαντορίνης. Δείτε τα βίντεο!

Με το Χριστός Ανέστη, δεν ακουγόταν τίποτε, εκτός από το καταιγισμό των βεγγαλικώνΕίσοδος στον Ναό μετά το Χριστός Ανέστη
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Πάσχα στο Καμάρι της Σαντορίνης


Χριστός Ανέστη ….. και Χρόνια Πολλά!

Με το σημερινό εορτασμό της Αναστάσεως, αποκορυφώνεται το Θείο δράμα του Θεανθρώπου. 

Έτσι λοιπόν και ΄γω θεώρησα  να προβάλω με διάσπαρτες αποσπασματικές εικόνες το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως από την περιοχή μου, του σημερινού και κορυφαίου εορτασμού της ορθοδοξίας μας.

(Κλικ στην εικόνα  για μεγένθυση και ξανά κλικ για ακόμη μεγαλύτερη)

Δεύτε λάβετε Φως......

Δεύτε λάβετε Φως......

Δεύτε λάβετε Φως......
Φωτεινός ουρανός, από βεγγαλικά της νεολαίας

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου της Αναστάσεως

Εικόνα, λες και είναι παρμένη από πόλεμο!

Η είσοδος στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Διανομή λαμπάδων

Μικρά Είσοδος της Αναστάσεως

Πέρας της Θείας Λειτουργίας (το πανέρι με τα κόκκινα αυγά!)

Το ξημέρωμα της Κυριακής, θυμίζει εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου

Παντού απομηνάρια βεγγαλικών
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Άγιο Φως, με Τιμές Αρχηγού ΚράτουςΉρθε το Άγιο Φως...
Δείτε το βίντεο...


Φάτε σωστά για να μπορέσετε να φάτε ό,τι θελετε τις μέρες του Πάσχα!


Φθηνότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι
Διατροφή και προβλήματα Υγείας - Τι να προσέξουμε και τι να προτιμήσουμε;


Όπως είναι γνωστό, η περίοδος του Πάσχα συνοδεύεται συνήθως από διαιτητικές ακρότητες: Μια περίοδος «αποτοξινωτική» και μια υπερφαγίας. 

Η πρώτη περίοδος, αυτή δηλαδή της νηστείας κατά τη διάρκεια της οποίας καταναλώνονται τρόφιμα φτωχά σε χοληστερίνη και κορεσμένα λίπη αλλά πλούσια σε βιταμίνες, πολυακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες μπορεί να βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ του οργανισμού μας, την αρτηριακή πίεση, τη λειτουργία του εντέρου και της καρδιάς. 

Ωστόσο, η δεύτερη περίοδος, αυτή δηλαδή της υπερφαγίας ανήμερα του Πάσχα αλλά και την εβδομάδα που ακολουθεί μπορεί να γίνει αιτία «βαρυστομαχιάς» λόγω της υπερκατανάλωσης δύσπεπτων τροφών, πλούσιων σε ζωικό λίπος και χοληστερίνη. 

Η δυσπεψία είναι ίσως από τα πρώτα προβλήματα που πολλοί από εμάς θα νιώσουμε μόλις σηκωθούμε από το εορταστικό τραπέζι. Το πρόβλημα επιδεινώνονται σε άτομα με ιστορικό έλκους ή γαστρίτιδας. Επιπλέον άτομα, με υψηλές τιμές ουρικού οξέος πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ποσότητα και το είδος των κρεάτων που θα καταναλώσουν στο εορταστικό τραπέζι λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του οβελία σε πουρίνες. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τα άτομα με ιστορικό χολολιθίασης λόγω της μεγάλης συσσώρευσης λίπους και κυρίως λόγω της παρουσίας ποσοτήτων κορεσμένων λιπών και χοληστερόλης (αυγά, αρνί, κοκορέτσι, εντόσθια, μαγειρίτσα) στο γεύμα και από την ταυτόχρονη κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοολούχων ποτών. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι, μια μερίδα αρνί (200γρ) δίνει 800kcal και 220mg χοληστερόλης, το κοκορέτσι δίνει 400kcal και 200mg χοληστερόλης, 1 αυγό έχει 80kcal και 220mg χοληστερόλης, ένα κομμάτι τσουρέκι (70γρ) έχει 290 θερμίδες και 78mg χοληστερόλης ενώ ένα σοκολατένιο αυγό (100γρ) έχει 530 θερμίδες και 10mg χοληστερίνης.


Συμβουλές για τα εορταστικά γεύματα:


Ξεκινήστε το γεύμα σας με σαλάτα. Τα λαχανικά ευνοούν τον κορεσμό του στομάχου και έτσι είναι πιο πιθανό να προστατευθείτε από τα «λιπαρά» εδέσματα. Έπειτα σερβίρετε το φαγητό της ημέρας και αποφύγετε να το ξαναγεμίσετε. Συνδυάστε το με πατάτες φούρνου ή ρύζι ώστε να φτιάξετε ένα ισορροπημένο διατροφικά γεύμα.
Μην αποφεύγετε γεύματα και μην πηγαίνετε νηστικοί στα εορταστικά γεύματα. Το πρωί της Κυριακής καταναλώστε ένα ελαφρύ πρωινό όπως γάλα με δημητριακά ή μικρή ποσότητα από τα πασχαλινά κουλουράκια ή τσουρέκι μαζί με ένα φρούτο. 
Το βραδινό γεύμα, να είναι είτε μια σαλάτα εποχής με ψωμί και μια μερίδα τυρί είτε ένα γιαούρτι με ψωμί ή φρυγανιά, το οποίο διευκολύνει την διαδικασία της πέψης λόγω των προβιοτικών και οξυγαλακτικών μικροοργανισμών που περιέχει. 
Πιείτε με μέτρο! 1-2 ποτηράκια κρασί μαζί με το γεύμα είναι αρκετά για να μας φτιάξουν τη διάθεση το κέφι. Αν νοιώθετε ότι είστε επιρρεπής στην κατανάλωση αλκοόλ, αραιώστε με πάγο ή ανθρακούχο νερό. Έτσι, είναι πιθανότερο να «γλιτώσετε» τις παραπανίσιες θερμίδες ή ακόμα και το πρόστιμο της τροχαίας.
Κάντε ένα μεγάλο περίπατο. Θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις «καύσεις» του οργανισμού σας, θα σας ανακουφίσει από τυχόν προβλήματα δυσπεψίας και θα σας αναζωογονήσει.
Μπείτε και πάλι στο πρόγραμμα. Το ότι «χαλάσατε» μερικές μέρες την δίαιτα σας, δε σημαίνει ότι πρέπει να το «βάζετε» κάτω ή να «ακυρώνετε» τυχόν προηγούμενη προσπάθεια. Με γνώμονα τη μεσογειακή διατροφή, θα μπορέσετε να ελέγξετε το βάρος σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
Συμπερασματικά, σύμφωνα με την διαιτολόγο διατροφολόγο κα Παρλαπάνη Ελισάβετ, ο έλεγχος του βάρους ακόμα και εν’όψει Πάσχα είναι στόχος εφικτός και ρεαλιστικός. Προσέχοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των εδεσμάτων που θα «βάλουμε» στο πιάτο μας σε συνδυασμό με τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο που έχουμε για ένα περίπατο, μπορούμε να παρατείνουμε τα πλεονεκτήματα της Νηστείας (βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, αύξηση της καρδιοπροστατευτικής λιποπρωτεΐνης, βελτίωση της ευαισθησίας στη ινσουλίνη, μείωση αρτηριακής πίεσης και των τριγλυκεριδίων του αίματος) και τελικά να μεγιστοποιήσουμε το όφελος στην υγεία μας


Πάσχα ….όμως!!!! ΧΩΡΙΣ αρνί , δεν ΓΙΝΕΤΑΙ ! ! ! ! 


Σύμφωνα με τη διαιτολόγο διατροφολόγο Κα Αντωνίου Σταματίνα η παράδοση θέλει… αρνάκι! Το κύριο φαγητό του πασχαλινού τραπεζιού, το οποίο ψήνεται είτε στη σούβλα , όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας μας , είτε στο φούρνο γεμιστό με ρύζι κουκουνάρι και σταφίδες, άλλοτε.
Αρνάκι με ή δίχως πέτσα; Πολλοί θέλουμε να γευτούμε την πέτσα . Αυτό όμως μπορεί να γίνει σε μικρή ποσότητα. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε το πιάτο μας , διότι με τον τρόπο αυτό θα καταναλώσουμε μεγάλη ποσότητα λίπους. Δόκιμο είναι, να επικεντρωθούμε στο «ψητό» της ημέρας, που συνήθως είναι το αρνί και να μην προσθέσουμε και άλλα κρέατα ή λουκάνικα, που θα επιβαρύνουμε με λίπη τον οργανισμό μας. 

Για να είναι «λουκούμι» ο οβελίας, θα πρέπει να είναι γάλακτος, 2-3 μηνών (ορίζεται ως γάλακτος) και να ζυγίζει περίπου 10-12 κιλά. Αν και ποιοτικά και γευστικά είναι καλύτερο το αρνάκι γάλακτος, λόγω του λίπους, είναι φτωχό σε πρωτεΐνες. 
Γενικά το αρνί έχει πιο τρυφερό κρέας από το κατσίκι, γιατί έχει περισσότερο λίπος και είναι λίγο πιο φθηνό. 

Να γνωρίζετε, ότι τα 100 γρ αρνιού έχουν 15 γραμμάρια λίπος και μας επιβαρύνουν με 242 θερμίδες, σε σχέση με τα 100γρ κατσικιού που έχουν 2,4 γραμμάρια λίπος και μας επιβαρύνουν μόλις με 110 θερμίδες.
Γνωρίζουμε όμως, ότι η υψηλή κατανάλωση κορεσμένου λίπους σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρότι, το κατσίκι έχει λιγότερο ολικό λίπος, λιγότερη χοληστερόλη, και λιγότερη πρωτεΐνη, έχει υψηλότερα trans λιπαρά (κακά λιπαρά) και νάτριο. 

Γενικά το κρέας, αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας που εξασφαλίζει στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα, υψηλά ποσά σε σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνη Β12. Επίσης το λίπος του κρέατος, είναι πολύ σημαντική πηγή ενέργειας. Μικρά ποσοστά πολυακόρεστων λιπαρών υπάρχουν στο κρέας. Αυτά είναι υψηλότερα στο κρέας των ζώων ελευθέρας βοσκής ή στο κρέας ζώων που έχουν καταναλώσει συγκεκριμένου τύπου δίαιτα, σε σύγκριση με αυτά που σιτίζονται με τα παραδοσιακά σιτηρά. Βέβαια η ολική περιεκτικότητα του κρέατος σε λίπος έχει μειωθεί στο πέρασμα των χρόνων, εξαιτίας της εκτροφής των ζώων, των αλλαγών στο είδος των ζωοτροφών, καθώς και εξαιτίας του αυξημένου επιπέδου επεξεργασίας, πριν και μετά την αγορά. 

Σύμφωνα με έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οργανικά τρόφιμα, αντιπροσωπεύουν σήμερα το 3% της συνολικής αγοράς των τροφίμων, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 1% έως 7%, με τα πιο υψηλά ποσοστά να παρουσιάζονται σε μερικές ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Ιαπωνία. Το βιολογικό αρνί για το Πάσχα, είναι προτιμότερο, από το απλό συμβατικό. Αυτό γιατί, παράγεται από μεθόδους αφενός πιο φιλικές ως προς το περιβάλλον, αφού είναι απαλλαγμένο από επικίνδυνες ουσίες (αφού τα ζώα τρώνε βιολογικές τροφές), αλλά και φιλικά ως προς την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. 
Αν και μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί ότι το βιολογικό κρέας υπερτερεί ως προς το συμβατικό, υπερτερεί η άποψη, ότι το βιολογικό κρέας περιέχει λιγότερες ορμόνες και αντιβιοτικά. 


Γιατί είναι ακριβότερο; 


Οι μεταφορές, οι συσκευασίες και οι μεσάζοντες, ευθύνονται για το κόστος του βιολογικού κρέατος, σύμφωνα με τους παραγωγούς βιολογικών κρεάτων. Οι υψηλές τιμές, μπορούν να μειωθούν, αν βρεθεί τρόπος το βιολογικό κρέας να πωλείται «χύμα» σε βιολογικά κρεοπωλεία, και όχι «συσκευασμένο», όπως ισχύει μέχρι σήμερα.


Χρήσιμες Συμβουλές για την αγορά του: 


Α. Το κρέας θα πρέπει να είναι και νωπό και ολόκληρο. Στην περίπτωση που διατίθεται ένα φρεσκοκατεψυγμένο κρέας είναι καλύτερο από άποψη ποιότητας και γεύσης, από ένα νωπό κρέας που έχει ταλαιπωρηθεί και έχοντας λίγες ημέρες στην απλή ψύξη. Το χρώμα του σφάγιου πρέπει να είναι ροδαλό και όχι πάντα κόκκινο, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι δεν έγινε σωστά η αφαίμαξη. Συνεπώς ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει όταν αγοράζει το κρέας να προέρχεται από ζώα τα οποία είναι κανονικά ανεπτυγμένα (όχι καχεκτικά, γιατί μπορεί να σημαίνει ότι είχαν αρρωστήσει πρόσφατα), να μην έχουν μώλωπες, εκδορές, αιματώματα, μελανές κηλίδες.

Β. Πολύ σημαντικό είναι να ζητάτε, να δείτε την «ταυτότητα» του κρέατος, που αγοράζετε καθώς, και το πιστοποιητικό του οργανισμού από όπου προέρχεται. 

Γ. Επίσης καλό είναι, για τους καταναλωτές, να φροντίσουν έγκαιρα την παραγγελία του κρέατος και της ποσότητας τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, όπου υπάρχει και διαθεσιμότητα.

Δ. Τα βιολογικά κρέατα πρέπει να πωλούνται συσκευασμένα και μόνο, από ειδικά καταστήματα που διαθέτουν άδεια να πωλούν νωπό βιολογικό κρέας. Γενικά η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι σφικτή, χωρίς γλίτσα, να έχει ευχάριστη μυρωδιά και να μην έχει οσμή αμμωνίας (ένδειξη αποσύνθεσης). Η τρυφερότητα του κρέατος είναι μεγαλύτερη όταν αυτό προέρχεται από το πίσω μέρος του ζώου και όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του ζώου.

Ε. Μέτρο στην κατανάλωση κρέατος. Ο καταναλωτής, κινδυνεύει περισσότερο αν καταναλώνει πολύ κρέας, και όχι από το εάν καταναλώνει συμβατικό και όχι βιολογικό.

Επιμέλεια : 
Παρλαπάνη Ελισάβετ 
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, 
Επιστημονική συνεργάτης Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.)

Αντωνίου Σταματίνα 
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, 
Επιστημονική συνεργάτης Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.)

πηγή:www.newsit.gr
http://asfaleiatrofimon.blogspot.com/

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Περιφορά Επιταφίου, στο Καμάρι της Σαντορίνης

Ρομαντική εικόνα είχε η φετινή περιφορά του Επιταφίου στο Καμάρι της Σαντορίνης.

Όλοι οι φρεσκοβαμμένοι δρόμοι και τα γραφικά σοκάκια του χωριού απ΄ όπου θα πέρναγε ο επιτάφιος μοσχοβολούσαν από ευωδιαστό λιβάνι και αρώματα, ενώ είχαν φωτισθεί με ανάλογο ρομαντικό φωτισμό, που είχε επιμεληθεί με ιδιαίτερη φροντίδα, η Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου του Δήμου Θήρας.

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η παρέκκλιση της περιφοράς του επιταφίου σε ορισμένους κατάκοιτους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται καθηλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου, και τους ευχόμαστε ολόψυχα η Ανάσταση του Χριστού, να τους χαρίζει υγεία και ευλογία.

Σας παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες από ένα σημείο του Χωριού.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παραδοσιακή Μαγειρίτσα

Συνταγές μαγειρίτσας


Υλικά:
 • 1 συκωταριά με τα εντεράκια της
 • 1-2 ματσάκια κρεμμυδάκια φρέσκα
 • Λίγο άνηθο
 • Αλάτι πιπέρι
 • Λάδι
 • 2-3 αυγά
 • Λεμόνια χυμό
Εκτέλεση:


 • Πλένουμε τα έντερα μέσα έξω. Τα τρίβουμε με λεμόνι και αλάτι και τα ζεματάμε λίγο
 • Πλένουμε και την συκωταριά καλά και την ζεματάμε και αυτήν, λίγο όμως
 • Τα κόβουμε όλα αυτά σε ψιλά κομματάκια όταν χλιαρώσουν λίγο
 • Στο λάδι, τσιγαρίζουμε τα κρεμμυδάκια που έχουμε ψιλοκόψει, ώσπου να γυαλίσουν (μην μαυρίσουν)!!
 • Ρίχνουμε και την συκωταριά με τα εντεράκια (ίσα ίσα να γυαλίσει και αυτή) προσθέτουμε μπόλικο νερό, αλάτι, πιπέρι, άνηθο
 • Αν μας αρέσει παχιά βάζουμε και λίγο Βιτάμ
 • Βράζουμε σε σιγανή φωτιά και την δοκιμάζουμε στο αλάτι συχνά. Σβηνουμε και κάνουμε ένα πηχτό αβγολέμονο
  Η μαγειρίτσα είναι τέλεια με μαύρο φρεσκοτριμένο πιπέρι στο πιάτο. • http://greekcook.gr/syntages/paradosiaki_mageiritsa

  Γουρουνόπουλο στη σούβλα


  Το γουρουνόπουλο της σούβλας δεν πρέπει να είναι πάνω από 5-6 κιλά (μέχρι το πολύ και 8 κιλά).

  Σουβλίζεται όπως και το αρνί (βλ. συνταγή «αρνί στη σούβλα») και ψήνεται στην αρχή σε πολύ σιγανή φωτιά, αλείφεται δε μόνο με λάδι εκλεκτό, μέχρι ν’ αρχίσει να ροδίζει η πέτσα του.

  Τότε, ανακατεύουμε, μαζί με το λάδι, αλάτι και λεμόνι και συνεχίζουμε να αλείφουμε το γουρουνόπουλο με το μίγμα τους, μέχρι ν’ αποψηθεί εντελώς.  Γουρουνόπουλο Σούβλας
  Έτσι, η πέτσα του θα γίνει ροδοψημένη και τραγανιστή.

  Πηγή: «Ο Αυθεντικός Τσελεμεντές», Νίκου Τσελεμεντέ

  http://www.gamos-guide.gr/syntages/mageiriki/xoirina_kreata/gourounopoulo_soubla.php

  Τα λάθη....

  Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

  Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

  Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
  Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
  Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
  Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.

  Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την εγκυρότητα του θέματος. Τα θέματα ειναι συλλογή ειδήσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του επισκέπτη.

  Επίσης οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Δεν είμαστε οι ειδικοί ώστε να κάνουμε την πιστοποίηση της ορθότητας των σχετικών άρθρων.